Podmienky adopcie

 1. Adoptovať kravičku je možné akémukoľvek dieťaťu s trvalým pobytom v SR.
 2. Za dieťa pre účely projektu Adoptuj kravičku sa považuje každá osoba, ktorá má rodičov.
 3. V prípade, že dieťa má viac ako 18 rokov, môže si adoptovať kravičku aj samé pre seba.
 4. Dieťa má kravičku adoptovanú odo dňa Adopcie po celý jej ďalší život.
 5. Jedno dieťa môže mať adoptované najviac dve kravičky.
 6. Adopciou nevzniká právny nárok na vlastníctvo kravičky.
 7. K adoptovanej kravičke nevznikajú žiadne práva, povinnosti či iné záväzky.
 8. Adoptovanú kravičku nie je možné predávať, kupovať alebo darovať iným osobám.
 9. Vyhlasovateľ projektu má právo odmietnuť Adopciu alebo ju zrušiť v prípade, že má podozrenie o pravdivosti či úplnosti údajov potrebných k Adopcii alebo v prípade podozrenia, že Adopcia nie je v súlade s cieľmi podmienkami projektu.
 10. Vyhlasovateľ má právo podmienky Adopcie meniť alebo dopĺňať v priebehu realizácie projektu.
 11. Vyhlasovateľ má povinnosť aktuálne podmienky projektu mať zverejnené na www.adoptujkravicku.sk